Bölüm Başkanları Görev Tanımı

 

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

Üst Birim

Çukurova Üniversitesi

Birim

AOSB TBMYO

Görevi

Bölüm Başkanı

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür, Müdür Yardımcıları

Astları

Program Koordinatörlükleri ve Öğretim Elemanları, Bölüm Personelleri

 

 

Görevin Tanımı

Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından Yüksekokul Müdürünün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan yeniden atanabilir.

 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları

1.      Bölüm kurullarına başkanlık etmek,

2.      Yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek,

3.      Bölümde    görevli    öğretim    elemanlarının     görevlerini     yapmalarını     izlemek ve denetlemek,

4.      Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapmak.

5.      İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak

6.      Programların kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak

7.      Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak.

8.      Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak

9.      Yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek

10.   Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

 

Yetkileri

1.       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2.       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,

3.       İmza yetkisine sahip olmak,

4.     Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

Yöneticisi

Müdür, Müdür Yardımcıları

 

Kendisine Bağlı İş Unvanları

 

Bölüm Öğretim Üyeleri ve Personeli

 

Aranan Nitelikler

1) 657 Sayılı Devlet Memeurları Kanununda ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2) Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

3) Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

4) Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. 

 

Sorumluluğu

Bölüm başkanı,  yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.

 

PERSONELİN ADI SOYADI

TARİH - İMZA

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı

 

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Mehmet Eren ÖZTEKİN

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı

 

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Nazım AKSAKER

Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı

 

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Mahmut DİNGİL

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı

 

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Dr. Mine Tülin ZATEROĞLU

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı

 

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Dr. Deniz Mutlu ALA

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı

 

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Yüksekokul Müdürü