Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

KURUM  BİLGİLERİ

Üst Birim

Çukurova Üniversitesi

Birim

AOSB TBMYO

Görevi

Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali)

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür ve Rektör

Astları

AOSB TBMYO Personeli

 

 

Görevin Tanımı

 1.    Üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda idari ve mali işleri gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

2.   Müdür izinli olduğunda yerine vekâlet eder.

 

 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları

 

1) MYO Müdürünün verdiği görevleri yapmak.

2) MYO Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

3) Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

4) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

5) Üniversitenin temsil yetkisini kullanabilmek.

6) İmza yetkisine sahip olmak.

7) Emrindeki yönetci ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olma.

8) Yüksekokul Müdürünün izinli veya görevli olduğu günlerde Müdürlüğe vekalet etmek.

9) AOSB TBMYO kurullarına üye olarak katılmak.

10) Birimler arasında akademik ve diari işleyişi koordine etmek ve düzenli çalışmasını sağlamak üzere Müdür tarafından verilen yazılı yetki üzerine iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

11) Döner sermaye kapsamında yer alan idari ve mali iş - işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

12) Yüksekokul vizyon ve stratejisinin gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

13) AOSB TBMYO'nun genel durumu ve işleyişi hakkında Yüksekokul Müdürüne bilgi vermek.

14) AOSB TBMYO'nun birimlerini ve personellerini Yüksekokul Müdürü adına izlemek ve denetlemek.

15) Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçların alınmasında Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.

16) Yüksekokul bütçe hazırlıklarında Yüksekokul Sekreteri ile koordineli çalışmak. 

 

 

Üst Yöneticisi

 

Müdür

 

Birime Bağlı İş Unvanları

 

İdare Amiri, Yazı İşleri ve Mali İşler, Satın Alma, Taşınır Kayıt Bürosu

 

Nitelikleri

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2) Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3) Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4) Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. 

 

Sorumlulukları

 

Müdür yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur.

 

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Personelin Adı Soyadı

Doç. Dr. Mehmet Eren ÖZTEKİN

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Tarih ve İmza

Onaylayan

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Yüksekokul Müdürü

Tarih ve İmza