Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

    KURUM BİLGİLERİ

Üst Birim

Çukurova Üniversitesi

Birim

AOSB TBMYO

Görevi

MYO Müdürü

Üst Yönetici/Yöneticileri

Çukurova Üniversitesi Rektörü

Astları

Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, akademik ve idari personel

 

Görevin Tanımı

Yüksekokul Müdürü 3 (üç) yıl için doğrudan Rekötr tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı Yüksekokullarda bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır. Süresi biten Yüksekokul Müdürü tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya Müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul Müdürü 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

 

Birimin Görevi ve Sorumlulukları

1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.

2) MYO kurullarına başkanlık etmek, MYO kurullarının kararlarını uygulamak ve MYO birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

3) Her öğretim yılı sonunda ve istediğinde MYO genel durumu ve işleyişi hakkında Rekötre rapor vermek.

4) MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, MYO bütçesi ile ilgili öneriyi MYO Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

5) MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

6) Müdür, MYO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

7) Yüksekokul çalışma düzenini oluşturmak, koordinasyon ve takip disiplini sağlamak.

8) Her akademik yılın sonunda ve istediğinde Yüksekokulun idari, akademik, bilimsel ve diğer faaliyetleri hakkında Rektöre rapor sunmak.

9) Öğretim elemanlarının performanslarını ve öğrencilerin başarı durumlarını düzenli olarak izlemek ve değerlendirmek.

10) Birimler arasında akademik ve idari işleyişi koordine etmek ve düzenli çalışmasını sağlamak.

11) Döner Sermaye kapsamında yer alan idari ve mali iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

12) Elektronik Belge Yönetimi Sisteminde yer alan yazıların gerekli yerlere dağıtımını sağlar.

13) Rektörlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Üst Yönetici

Rektör

Birime Bağlı İş Unvanları

Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Elemanları. 

 

Nitelikleri

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2) Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

3) Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

4) Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

Sorumlulukları

Yüksekokul Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Çukurova Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.

 

Bu formda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

 

Onaylayan

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

İmza ve Tarih